butterfly flying

Прием

 

ДГ  “ Звънче” приема деца от три/две/ годишна възраст до  постъпване в първи клас.

В ДГ се приемат деца по желание на родителите чрез заявление.

Децата се приемат през летните месеци – юни, юли, август   и ако има свободни места през годината.

При приемане родителите представят следните документи: молба, копие от акта за раждане, здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар, еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина, имунизационен паспорт, медицинска бележка от лекаря, че детето не е било в контакт със заразно болни, удостоверение за семейно положение.

При отсъствие на детето от детската градина повече от 30 дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба №5 /2006г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитолози.

При отсъствие на детето от детската градина  за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

Подготовката на децата за училище две години преди постъпване в І-ви  клас е задължителна. В ПГ-и се допуска отсъствие по уважителни причини – семейни и болест.

В ДГ могат да се приемат в група до 3/две/ деца със СОП. При наличието на такива деца директорът създава екип за установяване на физическото психическото състояние на децата, в състав: учител на групата – председател и членове – ресурсен учител, логопед, психолог.

Децата се отписват от детската градина :

/1/ при завършване на подготвителна група и постъпване в І-ви клас;

/2/ по желание на родителя /настойника/;

/3/ Децата могат да бъдат връщани от ДГ при нарушения на правилника за дейността:

– при незаплатена  такса в срок от два поредни месеца;

– при отсъствие над две седмици без писмено уведомление или медицинско свидетелство;

-и др.