butterfly flying

Обучение и възпитание

          В ДГ „Звънче” се осъществява възпитателно-образователна дейност насочена към възпитание, обучение, социализация за изграждане на съвременната детска личност. Възпитателното-образователното взаимодействие е съобразено с ДОС за Предучилищно образование.

     Всички процеси, протичащи в нея целят овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание, усвояване и формиране на общочовешки  и национални ценности, добродетели и култура, духовно, физическо, социално развитие и здравословен начин на живот.

Основна цел  е осигуряване на ранен достъп и качествено образование на всички деца.

Овладяването на основните знания, умения и компетентности в детската градина осъществяваме посредством Програмната система на детската градина в съчетание с добрият  опит на екипа-педагози.

 От  ноември 2019 г., ДГ „Звънче“ работи по проект АПСПО – Дейност 1 „Допълнително обучение по български език“, а от февруари 2020 г. – Дейност 2.

tabela_apspo_20-1