butterfly flying

Ние и семейството

ДГ "Звънче" започна   реализирането на дейностите по проект "Ръка за ръка" по ОП НОИР от м. юни 2021 г.

ДГ „Звънче“ започна реализирането на дейностите по проект „Ръка за ръка“ по ОП НОИР от м. юни 2021 г.

 

Родителите-най-ценните партньори на учителите.

Работата с родители е много важна част от дейността на ДГ “Звънче”.

През учебната 2019/2020 година ще продължи съвместната  дейност с децата и техните родители по групи.

 Предстоят  много общи празници, срещи, проектни дейности и незабравими моменти.

 

Основни права на родителите и настойниците  на децата,

посещаващи ДГ “Звънче”

 

Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване на условия за развитие и възпитание на децата.

Родителите имат право да :

– получават системно информация от учителите за състоянието,  развитието и постиженията на децата ;

– изказват мнения и да правят предложения относно процеса на възпитание и обучение на децата;

– се консултират с директора и учителите и да получават компетентна педагогическа помощ относно отглеждането, възпитанието и обучението на детето;

– получават съдействие от директора и учителите при разрешаване на възникнали конфликтни с детската градина ;

– запазят поверителността на информацията, която предоставят на детската градина;

– правят предложения пред родителския комитет и  настоятелството за подобряване на възпитателно-образователната работа и взаимодействието с обществени и други неправителствени организации.

 

Основни задължения на родителите и настойниците на децата, посещаващи ДГ “Звънче”

          Родителите и настойниците са длъжни:

– да предават и вземат децата си лично от учителите или от упълномощени от тях лица. Децата се водят сутрин до 8.15 часа. По изключение родителите могат да водят децата си в удобно за тях време, за което предварително са се договорили с учителите и директора на детската градина;

– да заплащат таксите за посещенията на децата от първо до десето число на месеца, за предходния месец;

– да следят редовно съобщенията на информационните табла;

– да уведомяват учителите за настъпили промени в адреса, телефоните за връзка, местоработата и семейно положение;

– при възникнали проблеми, свързани с възпитанието и обучението на децата, да ги отнасят към директора на детското заведение и да оказват съдействие при разрешаването им;

– да съдействат за опазване на авторитета на детската градина, да оказват морална помощ на детското заведение, да поддържат взаимоотношения на уважение и сътрудничество със служителите в детската градина, с цел взаимно опазване на авторитета;

– в случай, че детето отсъства и после възобнови посещенията си в детската градина, родителят да представи всички необходими документи на медицинската сестра, които се изискват  от РЗИ;

– да посещават родитело-учителските срещи;

– активно да участват при избора на родителски комитети по групи и настоятелство;

– да поддържат редовен контакт с учителите.

 

 Родителите нямат право:

/1/ да накърняват с поведението си, най-вече в присъствието на детето си, а после и пред други родители и колегия, авторитета и достойнството на директор, учител и обслужващия персонал;

/2/да нарушават правилниците в детската градина, обществения ред и дисциплина в детската градина;

/3/да влизат и се саморазправят с другите деца от детската градина.

При желание и възможност родителите оказват помощ и съдействие за подобряване на материално-техническата база.

 

Такси/Заплащане/ 

          За посещенията на детето в детската градина родителите заплащат такса по реда на ЗМДТ и решение на ОбС гр.Луковит.

-задължителна такса – няма.

-дневен оклад:за деца от първа и втора група – 2.20 лв., за деца от трета и четвърта група – 1.70 лв. на ден.

Родителите ползват намаление на таксите за храна или се освобождават от тях, съобразно действащите в момента нормативни разпоредби и решения на ОбС гр.Луковит.

Когато родителят е уведомил предварително за отсъствие на детето, такса не се събира.

Таксите се събират от 1 до 10 число на месеца.

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ за 2019-2022 г.

Председател:  Вержиния Василева – родител  през 2019  г.,  от септември 2020г . председател -Инна Хумарска

Редовни членове:  Виолета Милчева – родител, Цветалия Маринова – родител, Полина Димитрова – родител, Виолета Йорданова – представител на Община Луковит

Резервни членове: Петьо Маринов – родител, Йорданка Маринова – родител, Деница Георгиева -родител,  Марина Иванова – родител,  Стела Любомирова – представител на Община Луковит

ДГ „Звънче“ работи по проект „АПСПО“ от ноември 2019 г.

 

tabela_apspo_20-1

 

 ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ за 2016-2019 г.

Председател:  Паулина Стефанова – родител

Редовни членове: Нели Кръстева – родител, Петя Вълчанова – родител, Силвия Батева – родител, Виолета Йорданова – представител на Община Луковит

Резервни членове: Евгени Лазаров – родител, Ивайло Петков – родител, Лора Иванова -родител, Петя Найденова – родител,  Стела Любомирова – представител на Община Луковит