butterfly flying

Ние и семейството

 

Родителите-най-ценните партньори на учителите.

Работата с родители е много важна част от дейността на ДГ “Звънче”.

През учебната 2019/2020 година ще продължи съвместната  дейност с децата и техните родители по групи.

 Предстоят  много общи празници, срещи, проектни дейности и незабравими моменти.

 

Основни права на родителите и настойниците  на децата,

посещаващи ДГ “Звънче”

 

Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване на условия за развитие и възпитание на децата.

Родителите имат право да :

– получават системно информация от учителите за състоянието,  развитието и постиженията на децата ;

– изказват мнения и да правят предложения относно процеса на възпитание и обучение на децата;

– се консултират с директора и учителите и да получават компетентна педагогическа помощ относно отглеждането, възпитанието и обучението на детето;

– получават съдействие от директора и учителите при разрешаване на възникнали конфликтни с детската градина ;

– запазят поверителността на информацията, която предоставят на детската градина;

– правят предложения пред родителския комитет и  настоятелството за подобряване на възпитателно-образователната работа и взаимодействието с обществени и други неправителствени организации.

 

Основни задължения на родителите и настойниците на децата, посещаващи ДГ “Звънче”

          Родителите и настойниците са длъжни:

– да предават и вземат децата си лично от учителите или от упълномощени от тях лица. Децата се водят сутрин до 8.15 часа. По изключение родителите могат да водят децата си в удобно за тях време, за което предварително са се договорили с учителите и директора на детската градина;

– да заплащат таксите за посещенията на децата от първо до десето число на месеца, за предходния месец;

– да следят редовно съобщенията на информационните табла;

– да уведомяват учителите за настъпили промени в адреса, телефоните за връзка, местоработата и семейно положение;

– при възникнали проблеми, свързани с възпитанието и обучението на децата, да ги отнасят към директора на детското заведение и да оказват съдействие при разрешаването им;

– да съдействат за опазване на авторитета на детската градина, да оказват морална помощ на детското заведение, да поддържат взаимоотношения на уважение и сътрудничество със служителите в детската градина, с цел взаимно опазване на авторитета;

– в случай, че детето отсъства и после възобнови посещенията си в детската градина, родителят да представи всички необходими документи на медицинската сестра, които се изискват  от РЗИ;

– да посещават родитело-учителските срещи;

– активно да участват при избора на родителски комитети по групи и настоятелство;

– да поддържат редовен контакт с учителите.

 

 Родителите нямат право:

/1/ да накърняват с поведението си, най-вече в присъствието на детето си, а после и пред други родители и колегия, авторитета и достойнството на директор, учител и обслужващия персонал;

/2/да нарушават правилниците в детската градина, обществения ред и дисциплина в детската градина;

/3/да влизат и се саморазправят с другите деца от детската градина.

При желание и възможност родителите оказват помощ и съдействие за подобряване на материално-техническата база.

 

Такси/Заплащане/ 

          За посещенията на детето в детската градина родителите заплащат такса по реда на ЗМДТ и решение на ОбС гр.Луковит.

-задължителна такса – няма.

-дневен оклад:за деца от първа и втора група – 2.20 лв., за деца от трета и четвърта група – 1.70 лв. на ден.

Родителите ползват намаление на таксите за храна или се освобождават от тях, съобразно действащите в момента нормативни разпоредби и решения на ОбС гр.Луковит.

Когато родителят е уведомил предварително за отсъствие на детето, такса не се събира.

Таксите се събират от 1 до 10 число на месеца.

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ за 2019-2022 г.

Председател:  Вержиния Василева – родител  през 2019  г.,  от септември 2020г . председател -Инна Хумарска

Редовни членове:  Виолета Милчева – родител, Цветалия Маринова – родител, Полина Димитрова – родител, Виолета Йорданова – представител на Община Луковит

Резервни членове: Петьо Маринов – родител, Йорданка Маринова – родител, Деница Георгиева -родител,  Марина Иванова – родител,  Стела Любомирова – представител на Община Луковит

ДГ „Звънче“ работи по проект „АПСПО“ от ноември 2019 г.

 

tabela_apspo_20-1

 

 ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ за 2016-2019 г.

Председател:  Паулина Стефанова – родител

Редовни членове: Нели Кръстева – родител, Петя Вълчанова – родител, Силвия Батева – родител, Виолета Йорданова – представител на Община Луковит

Резервни членове: Евгени Лазаров – родител, Ивайло Петков – родител, Лора Иванова -родител, Петя Найденова – родител,  Стела Любомирова – представител на Община Луковит