butterfly flying

Колектив

 За обучението и възпитанието на децата се грижи амбициозен и квалифициран екип от педагози, помощно-обслужващ персонал, медицинска сестра.

 Педагогическият екип в ДГ „Звънче“ притежава отлична професионална подготовка. Учителите са добри педагози, творчески личности, новатори, практици. Техният състав е:

Рени Колева - директор,

Бистра Александрова - главен учител,

Юлия Чипилова - старши учител,

Мария Стефанова - старши учител,

Нина Крачунова - старши учител,

Габриела Нанова - старши учител,

Мирослава Георгиева - старши учител,

Весела Костова – учител

Анелия Кожухарова – учител.

     Непедагогическият персонал също е добре квалифициран  -всички са с дългогодишна практика. Той се състои от:

Мария Йотова - помощник-възпитател,

Цветанка Динова - помощник-възпитател,

Павлинка Укупейчева -помощник-възпитател,

Силвия Маринова – помощник-възпитател

Петьо Георгиев-готвач,

Бисерка Радулова-помощник – готвач,

 Весела Димитрова – домакин, 

Анатолий Александров - огняр.

     За здравето и живота на децата в детската градина се грижи-медицинска сестра Красимира Кузманова. Целият колектив се отнася отговорно и всеотдайно, с обич и разбиране към децата.

  Чрез своята дейност вече 60 години екипът на ДГ “Звънче“, утвърждава общественото предучилищно възпитание в гр. Луковит, като добра традиция и практика, защото сме част от общото предучилищно възпитание на България. Даваме най-доброто от себе си, за да реализираме държавната политика на МОН и подготвяме децата за училище и живота.